Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
13:33
7022 609f 500
13:33
Reposted fromshakeme shakeme viainsanedreamer insanedreamer
13:28
Reposted frompanimruk panimruk vialittledarling littledarling
13:28
4360 eff5
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaiblameyou iblameyou
13:28
1675 d715
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaiblameyou iblameyou
23:55
23:55
Wytrwałość.

Nie przez tydzień, miesiąc czy rok. To sytuacja kiedy budzisz się rano, i masz robić pompki i ma być ich 50 i naprawdę nie masz siły ale robisz te 50 pompek. A następnego dnia budzisz się rano i mówisz zdechnę ale zrobię 51 pompek.

Talent nie oznacza wytrwałości

Znam niewiarygodnie piękne, inteligentne kobiety, które mogłyby osiągnąć wszystko. I przez tydzień nie palą, przez dwa tygodnie się nie puszczają, przez miesiąc ciężko pracują – ale później odpuszczają.

Brakuje im wytrwałości.

— Pokolenie Ikea
19:02
7604 f1cd 500
credits to @noticeable
Reposted fromnoticeable noticeable viagwiazdeczka gwiazdeczka
19:01
12:26
7074 81b3
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaohwowlovely ohwowlovely
12:24
12:23
lucky ones | via tumblr
Reposted fromweightless weightless vianorwegianwood norwegianwood
12:23
8997 a6b5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajnna jnna
12:23
7680 4e7e
Reposted froma-antimatter a-antimatter viajnna jnna
12:23
5943 a679
Reposted fromktosiowa ktosiowa viajnna jnna
12:20
12:20
Reposted frompeper peper viasurpriseme surpriseme
12:20
12:19
3412 9b16
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasurpriseme surpriseme
12:19
6535 b5f5 500
Reposted frompulperybka pulperybka viasurpriseme surpriseme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl